dimecres, 4 d’agost de 2010

RECONEIXEMENT A LES FAMILIES MONOPARENTALSAfortunadament el temps no passa en va. Les persones anem millorant amb el pas del anys. Anem madurant. Anem evolucionant a ritme de les nostres necessitats. El model familiar n'és un exemple. Hem sofert una transformació social de vital rellevància, en que el el model tradicional ha deixat pas a una gran quantitat de combinacions familiars aparegudes en els darrers anys i que ha obligat a reformular el concepte de familia.

Tots sabem que el sistema tradicional, és el sistema patriarcal i que l'associem amb el poder que l'home exerceix sobre la dona, discriminant-la del món laboral i sometent-la als seus desitjos, sense importar si està cansada o no, si vol tenir fills o no, si vol mantenir relacions sexuals o no. Però la dona assumeix aquesta desigualtat, perque la naturalesa l'ha dotata d'un cos preparat per embarassar-la, parir, criar i és la seva obligació.

Tristament, encara existeixen parts de la societat en que domina aquest sistema (quan parlem per exemple de la prostitució, que val per un monòleg a part).

Poc a poc la dona s'ha anat independitzant més de l'home. Decideix quins estudis vol cursar, amb qui es vol casar, si és que ho vol, si vol o no tenir fills i amb qui. I d'aquesta transformació sorgirà el nou model de familia: MONOPARENTAL, inicialment entés com un model format pel progenitor amb un o més d'un menor dependent al seu càrrec. Però la gran quantitat de casuïstiques familiars, obliga al Govern de la Generalitat, a englovar dins del concepte monoparental, altres fórmules familiars:

  • Una persona progenitora que conviu amb un o més fills o filles menors de la qual depenen econòmicament.
  • Una persona progenitora, amb fills o filles a càrrec, que alhora conviu amb una altra persona o persones amb cap de les quals té relació matrimonial o d'unió es de parella.
  • Una persona vídua o en situació equiparada amb infants a càrrec.
  • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix els requisits següents:
  1. no percebre la pensió d'aliments fixada judicialment;
  2. percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) per cada infant.
  • Una persona que ha patit abandonament o violència masclista, amb infants a càrrec.
  • Una persona progenitora amb infants a càrrec quan l'altra persona progenitora està en situació de privació de llibertat o hospitalitzada o en altre situacions similars durant un any o més.
Tots ells, inicien un procés llarg i dur per obtenir un reconeixement social, i la Generalitat suma esforços per afrontar aquest nou repte: atendre a les families amb més precarietats, ampliant noves fórmules de millores socials i dotant-los d'ajuts per tal d'equiparar-los a les families nombroses.
Així, doncs, l'octubre de l'any passat es va aprovar un decret que regula el TITOL DE FAMILIA MONOPARENTAL. Aquest carnet, que suposa un pas més en les polítiques socials. Un carnet soldel que gaudiran d'ajuts i avantatges a nivell d'habitatge protegit, descomptes de 6 euros a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, s'agilitzaran tramitacions, poden tenir bonificacions en la taxa d'inscripció a les proves per l'obtenció de certificats, descomptes en més de 1.000 establiments d'arreu Catalunya, i a més el dia 20 de juny de 2010 s'ha aprovat un decret de preus dels serveis academics de les universistats públiques i la UOC, que inclou l'exempció a favor dels estudiants memebres de famílies monoparentals.

Uns ajuts que, segons dades del Departament d'acció social, són més de 19.000 persones les que ha sol·licitat aquest carnet, superant les expectatives inicials de 10.000 persones.

Si us interessa més informació clickeu a la pàgina web de les Families Monoparentals.